2.2.15

ŽODYNO SANDARA

 

Šis penkiakalbis lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų žodynas susideda iš pagrin­dinės dalies ir rodyklių. Jame yra 19000 terminų.

Lietuviškų terminų pagrindiniai (lizdiniai) žodžiai spausdinami pusjuodžiu šriftu ir pateikti pagal abėcėlę. Vienodų pagrindinių žodžių rūšiniai terminai taip pat išdėstyti abėcėlės tvarka, pradžioje pagal termino dalį, esančią prieš pagrindinį žodį, po to pagal jo dalį po pagrindinio žodžio. Kiekvienas terminas pažymėtas eilės numeriu. Prieš numerį nurodyta lietuviškos abėcėlės raidė, ati­tinkanti pagrindinio žodžio pirmąją raidę.

Beveik visi terminai rašomi vienaskaita, tačiau pasitaiko ir vienas kitas daugiskaitinis terminas.

Žodyne vartojamos nuorodos. Jos yra dvejopos. Kai po termino vartojama nuoroda „žr. …”, tas terminas nukreipiamas į lietuvišką, įprastinį ar dažnesnį variantą. Po termino įdėta nuoroda „dar žr. …” reiškia, kad abu terminai vartojami labai artimoms fizikos ar technikos sąvokoms įvar­dyti, o rūšiniai terminai gali būti ir su vienu, ir su kitu žodžiu.

Pažyminių terminai žodyne atskirai neteikiami. Vengdami vienodos reikšmės terminų karto­jimosi, žemiau pateikiame pažyminių lentelę. Greta lietuviškų terminų, esančių kairiajame stulpelyje, gali būti vartojami ir tarptautinai terminai, pateikti dešiniajame stulpelyje:

 

nuotolinis distancinis

vardinis nominalusis

pastovusis, nekintantis stabilusis

nuostovusis stacionarusis

kripinis zigzaginis

skirtuminis diferencinis

atrankinis, atrankusis selektyvusis

Šiame žodyne žodis radarinis teikiamas vietoje šiuo metu kai kuriuose leidiniuose dar varto­ja­mo žodžio radiolokacinis.

Kitų kalbų terminai pagrindinėje dalyje surašyti tokia eile: anglų (a), prancūzų (p), vokiečių (v) ir rusų (r). žodyne vartojami tokie sutrumpinimai: f – moteriškoji giminė, m – vyriškoji giminė, n – bevardė giminė, pl – daugiskaita.

Anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų terminų rodyklėse žodžiai taip pat išdėstyti pagal pagrin­dinių žodžių ir rūšinės termino dalies abėcėlę. Vienodų pagrindinių žodžių rūšiniai terminai pradžioje išdėstyti pagal termino dalį, esančią prieš pagrindinį žodį, po to pagal jo dalį po pagrindinio žodžio. Kitų kalbų rodyklėse šalia termino nurodomas lietuviško termino numeris arba numeriai, jei užsienio kalbos terminas turi keletą lietuviškų atitikmenų.