2.2.15

PRATARMĖ

 

Praėjus trejiems metams po „Fizikos terminų žodyno” (vyr. red. prof. P. Brazdžiūnas, Vilnius: Moks­las, 1979) išleidimo prof. P. Brazdžiūno iniciatyva buvo sutelkta grupė fizikų, besidominčių radio­fizikos, radiotechnikos, ryšių technikos, kompiuterijos, metrologijos terminais, nes tik ne­daugelis išvardytų mokslo sričių terminų pateko į minėtą „Fizikos terminų žodyną”. Akademikas P. Brazdžiūna­s jau buvo surašęs per 1000 radiofizikos ir radioelektronikos terminų kortelių, kurias perdavė naujojo žodyno, iš pradžių pavadinto „Radiofizikos ir radioelektronikos terminų žodynu” rengimo grupės vadovui vyr. dėstytojui A. Juodviršiui. Šioje grupėje dar dirbo prof. G. Juška, prof. V. Kybartas, dr. J. Laučius, V. Latinis, doc. V. Palenskis, prof. S. Sakalauskas, prof. A. Stabinis, dr. V. Urbonavičius, doc. V. Valiukėnas. Vėliau į ją buvo įtraukti dr. S. Kuršelis, dr. J. Matukas, doc. V. Kalesinskas, dr. A. Petravičius, dr. V. Žalkauskas. Per ilgą žodyno rengimo laikotarpį grupės sudėtis dėl įvairių priežasčių kito. Galutinį šio žodyno variantą, dalyvaujant Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyriaus darbuotojams dr. K. Gaiveniui, doc. A. Kaulakienei ir doc. St. Keiniui, rengė G. Juška, V. Kalesinskas, J. Matukas, V. Palenskis (vyr. redaktorius), A. Petravičius, S. Sakalauska­s, A. Stabinis, V. Valiukėnas (vyr. redaktoriaus pavaduotojas) ir V. Žalkauskas (vyr. redaktoriaus pavaduotojas, kompiuterinio tvarkymo redaktorius).

Dalis šio žodyno autorių taip pat dalyvavo rengiant „Kineskopų gamybos terminų penkiakalbį žodynėlį” (vyr. red. V. Valiukėnas, Vilnius: VU leidykla, 1990), „Lazerių fizikos terminų žodyną” (Vilnius, VU leidykla, 1990), „Ryšių technikos terminų penkiakalbį žodyną” (sudarė V. Palenskis ir V. Valiukėnas, Vilnius: VU leidykla, 1994), „Tarptautinį pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodyną” (parengė V. Valiukėnas ir P. J. Žilinskas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997; 1998), Lietuvos terminų standartus ir kt.

Sudarydami šį žodyną, autoriai naudojosi penkiakalbiais anglų–prancūzų–vokiečių–olandų (ispan­ų)–rusų elektronikos, mikroelektronikos, elektrotechnikos žodynais, daugeliu anglų–rusų, anglų–vokiečių, prancūzų–rusų, vokiečių–rusų bei kitokiais išvardytų sričių žodynais, kurie nuro­do­mi pagrindinių žodyno šaltinių sąraše. Aiškinantis kai kurių terminų reikšmes, teko nagrinėti įvai­rio­mis kalbomis išleistas enciklopedijas, aiškinamuosius žodynus, vadovėlius, standartus ir kitą litera­tū­rą. Taip subrendo įsitikinimas, kad žodyną reikėtų vadinti ne „Radiofizikos ir radio­elektronikos žody­nu”, o „Radioelektronikos terminų žodynu”, kadangi jame be pagrindinių elektronikos ir mikro­elektro­nikos terminų yra teikiama per 3000 ryšių technikos ir radiotechnikos, per 1000 televizijos, per 1000 lazerių fizikos, per 2000 elektrotechnikos ir per 1000 kompiuterijos terminų. Tai pirmasis lietuviškas radioelektronikos terminų žodynas.

Žodyne yra daug pagrindinių mikroelektronikos sričių – integrinių grandynų gamybos techno­lo­gijos ir įrangos, puslaidininkinių ir hibridinių grandynų projektavimo bei modeliavimo metodų ir priemonių, mikroelektroninių darinių gamyboje naudojamų medžiagų, lustų, padėklų, integrinių grandynų bandymo ir tikrinimo – terminų. Dažniausiai tai daugiažodžiai, pirmą kartą lie­tuvių kalba teikiami terminai. Dėl kai kurių terminų vartosenos tebevyksta įvairių sričių specialistų diskusijos. Lietuviškuose leidiniuose tie patys dariniai dažnai vadinami skirtingai. Jų pavadinimus žodyno ren­gė­jai stengėsi suvienodinti, patikslinti, sunorminti. Dėl šios priežasties žodyne yra daug naujų sudėtinių lietuviškų radioelektronikos terminų, leidžiančių geriau suvokti jais nusakomų dalykų prasmę.

Aptariant terminus buvo glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvių kalbos instituto Termino­logijos skyriaus darbuotojais bei Lietuvos fizikų draugijos Fizikos terminų komisija (vadovas doc. K. Ušpalis), kurios nariais yra Fizikos, Teorinės fizikos ir astronomijos, Puslaidininkių fizikos insti­tutų, Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto pedagogai ir mokslo darbuotojai. Dalis terminų aptarta plačiau: leidinyje „Terminologija”, „Fizikų žiniose” bei įvairiose mokslinėse konferencijose. Per dvejus pastaruosius metus šio žodyno rengėjai bendradarbiavo su „Elektro­technikos terminų žodyno” rengėjais, vadovaujamais doc. R. Mukulio ir prof. A. Smilgevičiaus. Pavyko suderinti daug tos pačios reikšmės terminų, vartojamų radiotechnikoje, elektronikoje, elektro­technikoje, metrologijoje ir kitose srityse. Rengdami galutinį žodyno variantą, autoriai atsižvelgė į daugelį Valstybinės lietuvių kalbos komisijos recenzentų prof. E. Krivicko ir dr. J. Klimavičiaus pastabų ir pasiūlymų.

Pirminę kompiuterinę šio žodyno tvarkymo programą, naudodamas didžiąsias skaičiavimo ma­ši­nas, parengė J. Laučius, o galutinę tvarkymo ir leidybos duomenų bazę asmeniniame kompiuteryje – V. Žalkauskas. Terminus ir jų taisymus į kompiuterį padėjo suvesti R. Glatkinaitė.

Autoriai dėkoja visiems prisidėjusiems prie šio žodyno rengimo ir tobulinimo. Jaučiame malo­nią pareigą padėkoti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, jos pirmininkei doc. D. Mikulėnienei ir buvusiam pirmininkui prof. A. Rosinui už visokeriopą paramą rengiant šį žodyną. Dėkui žodyno recen­zentams prof. E. Krivickui ir dr. J. Klimavičiui.

Laukiame skaitytojų pastebėtų klaidų, kritikos bei pasiūlymų, kurie bus naudingi rengiant kompiuterinį žodyno variantą ir kitus žodynus. Atsiliepimus prašome siųsti šiuo adresu: Vilniaus universitetas, Fizikos fakulteto Radiofizikos katedra, Saulėtekio al. 9, III korpusas, 2054, Vilnius.